Abbreviation: Ji Chu Yi Xue Yu Lin Chuang

ISSN: 1001-6325 (Print) 1001-6325 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Basic medical sciences and clinics
Jichu yixue yu linchuang
Start year:
1990
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Beijing : Beijing sheng li ke xue hui,

Previous Journal: SIAM Review

Next Journal: Patma-banasirakan handes