Abbreviation: Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi

ISSN: 1000-1808 (Print) 1000-1808 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Journal of parasitology & parasitic diseases
Continued by:
Zhongguo ji sheng chong xue yu ji sheng chong bing za zhi
Start year:
1983
End year:
1986
Frequency:
Four no. a yea
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
Parasitic Diseases
Parasitology
Publisher:
Shanghai : Zhongguo yi xue ke xue yuan Ji sheng chong bing yan jiu suo, 1983-1986.
Publication type:
Periodicals