Abbreviation: Shandong Da Xue Xue Bao

ISSN: 1671-7554 (Print) 1671-7554 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Start year:
2002
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Jinan : Gai Kan Bianjibu

Previous Journal: Yan ke xue bao

Next Journal: Daedalus