Abbreviation: Zhongguo Cao Shi Dong Wu

ISSN: 1007-9726 (Print) 1007-9726 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Zhongguo caoshi dongwu
China herbivores
Start year:
1981
Frequency:
Bimonthly
Language:
Chinese
Publisher:
Lanzhou Shi : "Zhongguo cao shi dong wu" za zhi she