Abbreviation: Zhongguo Mei Jie Sheng Wu Xue Ji Kong Zhi Za Zhi

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Chinese journal of vector biology and control
Zhongguo meijieshengwuxue ji kongzhi zazhi
Start year:
1990
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
Communicable Disease Control
Disease Vectors
Pest Control
Publisher:
Beijing : Zhongguo yu fang yi xue ke xue yuan
Publication type:
Periodicals