Abbreviation: Zhongguo Shu Cai

ISSN: 1000-6346 (Print) 1000-6346 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Chinese vegetables
Start year:
1981
Frequency:
Bimonthly
Language:
Chinese
Publisher:
Beijing : Zhongguo nong ye ke xue yuan shu cai hua hui yan jiu suo