Abbreviation: Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi

ISSN: 0254-6450 (Print) 0254-6450 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Chinese journal of epidemiology
Zhonghua liuxingbingxue zazhi
Start year:
1981
Frequency:
Bimonthly
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
Communicable Diseases
Epidemiology
Microbiology
Publisher:
[Beijing] : Zhonghua yi xue hui; Zhongguo yi xue ke xue yuan Liu xing bing xue wei sheng wu xue yan jiu suo, [1981-
Publication type:
Periodicals
Website:
http://zhlxbx.periodicals.net.cn